സാഫിലേക്ക് സ്വാഗതം (സൊസൈറ്റി ഫോർ അസ്സിസ്റ്റൻസ് ടു ഫിഷർവിമെൻ ) ....... സാഫ് -മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത 25 അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ യുവതികൾക്ക് Digital Media Marketing and Advertising Design എന്ന വിഷയത്തിൽ നൽകുന്ന online course-ന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പഠിതാക്കൾക്കുള്ള Tablet വിതരണവും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ.ആശ അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു... മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ വനിതകൾക്കായി 'ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വെർടൈസിങ്ങ് ഡിസൈൻ' എന്ന വിഷയത്തിൽ 3 മാസത്തെ സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30/12/2023.... നവംബർ 14 മുതൽ 27 വരെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ പ്രഗതി മൈതാനിയിൽ നടന്ന 42-ാമത് ഭാരത അന്താരാഷ്ട്ര വ്യപാര മേള (IITF)യിൽ സാഫ് പങ്കെടുത്തു... 2023 നവംബർ 1 മുതൽ 7 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന കേരളീയം 2023-ൽ സാഫ് പങ്കെടുത്തു...

logo

സൊസൈറ്റി ഫോർ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫിഷർവിമെൻ( സാഫ്)

സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനും ശാക്തീകരണത്തിനും ഉതകുന്ന ബദൽ ജീവനോപാധി പദ്ധതികൾ 2005 മുതൽ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന് കീഴിലെ സ്ഥാപനമാണ് സൊസൈറ്റി ഫോർ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫിഷർവിമെൻ(സാഫ്).മത്സ്യ തൊഴിലാളി വനിതകളുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ ഉന്നമനത്തിനായി സ്വയം തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സുഗമമാക്കുകയൂം കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ചെയർമാനായ ഗവണിംഗ് ബോഡിയാണ് പൊതുഭരണംം നടത്തുന്ന സാഫിന്റെ ഉന്നതാധികാര സമിതി.ദൈന്യംദിന പ്രവർത്തനകളുടെ മേൽനോട്ടം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ നടത്തുന്നു.

product

പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ :


സാഫിൻെറ പ്രധാന പദ്ധതികൾ